چاپ پوستر

نمونه پوستر اجرا توسط آقای نوری کرج 


بالا